kommunvapen för de 4 kommunerna i Norra länsdelen i Örebro län Hällefors kommun Lindesbergs kommun Ljusnarsbergs kommun Nora kommun

Välkommen till folkhälsoteamet!


Här presenterar vi vårt arbete med folkhälso­frågor för kommunerna i norra Örebro län

Nationell folkhälsopolitik

Utgångspunkten för folkhälsoarbetet i Sverige är det övergripande folkhälsomålet "Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen". Till det övergripande målet hör elva målområden som fokuserar på centrala bestämningsfaktorer för hälsan. Uppföljning av de nationella folkhälsomålen sker i Folkhälsopolitisk rapport.

Regeringen har inrättat en kommission för jämlik hälsa som senast  i maj 2017 ska lämna en rapport med förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar. Kommissionens huvudsakliga fokus ska vara hälsoskillnader mellan olika socioekonomiska grupper i samhället och därutöver ska hälsoskillnader mellan könen genomgående uppmärksammas i kommissionens arbete. Till grund för kommissionens uppdrag ligger regeringens mål om att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation.

Kommissionen ska även vara uppmärksam på andra hälsoskillnader i samhället, till exempel mellan personer med funktionsnedsättning, hbtq-personer, personer med utländsk bakgrund, personer som tillhör nationella minoriteter och den övriga befolkningen. Även hälsoskillnader mellan dem som förvärvsarbetar och dem som står utanför arbetslivet ska beaktas. Läs mer om kommissionens arbete härlänk till annan webbplats.

Läs mer om den nationella folkhälsopolitiken i länkarna till höger.

Informationsägare: Folkhälsoteamet i norra Örebro län
Sidan uppdaterad av: Linnéa Hedkvist 2017-04-10 16.28

Folkhälsoteamet i norra Örebro län, Tingshuset, 713 80 Nora
Besöksadress: Tingshuset, Nora, Telefon 0587-810 00
E-post: folkhalsoteamet@nora.se

Om webbplatsen