kommunvapen för de 4 kommunerna i Norra länsdelen i Örebro län Hällefors kommun Lindesbergs kommun Ljusnarsbergs kommun Nora kommun

Välkommen till folkhälsoteamet!


Här presenterar vi vårt arbete med folkhälso­frågor för kommunerna i norra Örebro län

Folkhälsoteamet i norra Örebro län

Folkhälsoteamet är ett resursteam för de kommunala verksamheterna, med Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuner som arbetsfält. Teamet består av Peter Björklund, Susann Cederlund och Linda Sköldebrink. Tjänsten som folkhälsostrateg är fn vakant. Utifrån de uppdrag som Örebro läns idrottsförbund/SISU idrottsutbildarna har i länets folkhläsoarbete ingår även Jonas Karlsson från ÖLIF/SISU i teamet

Folkhälsoteamet arbetar för att utveckla kommunernas folkhälsoarbete med utgångspunkt i lokala visioner och program, men också utifrån de regionala och nationella folkhälsomålen. Det övergripande målet för den nationella folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

För att skapa goda livsvillkor för människorna i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommun är det viktigt att kommunernas olika verksamheter främjar en god hälsa. Det kan t ex handla om att barn och unga både i förskola, skola och på fritiden känner att tillvaron är positiv och meningsfull och att man uppmuntras till att engagera sig och till att välja goda levnadsvanor. Ett annat exempel är att äldre människor också känner att man har en meningsfull tillvaro och att man får förutsättningar att vara aktiv både till kropp och själ så länge som möjligt.

En viktig utmaning är att synliggöra de skillnader i livsvillkor och hälsa som finns mellan olika grupper i befolkningen, t ex när det gäller ålder, kön, socioekonomi, funktionshinder, sexualitet, etnicitet mm. Genom att arbeta med att utjämna dessa skillnader kan en större jämlikhet uppnås.

Hur kommunerna väljer att planera bostadsområden, vägar, kollektivtrafik, vatten och avlopp, miljö- och natur mm har också stor betydelse för folkhälsan, likaså möjligheter till utbildning, arbete, försörjning, delaktighet och inflytande samt umgänge med nära och kära.

Informationsägare: Folkhälsoteamet i norra Örebro län
Sidan uppdaterad av: Linnéa Hedkvist 2017-04-10 16.21

Folkhälsoteamet i norra Örebro län, Tingshuset, 713 80 Nora
Besöksadress: Tingshuset, Nora, Telefon 0587-810 00
E-post: folkhalsoteamet@nora.se

Om webbplatsen